Chakra

Aura

18. prosince 2007 v 18:13 | Minu
Aura je v alternatívnej medicíne a mystike ťažko postrehnuteľná fosforencencia obklopujúca každý predmet a jav. Podľa niektorých názorov identická s biopoľom (bioradiáciou).
Auru možno vnímať zrakom, sluchom, čuchom, chuťou i hmatom alebo citom. Na cit pôsobí takmer všeobecne, čo je dokázané tým, že každý v každom vzbudzuje dojmy. Vo fyzikálnom zmysle je aura emanačná energia hmoty, ktorá väčšinou nemá dosť energie, aby sa stala vnímateľným žiarením, ale niekedy to tak skutočne je. Niekedy je to fosforescencia, inokedy elektromagnetické siločiary. Fosforeskovanie možno deliť na hrubé a jemné. Z hrubého vidno to, ktoré sprevádza tlenie látok, zatiaľ čo subtílne sa spravidla zachytáva iba citom. Subtílne fosforeskovanie prechádza do elektromagnetických siločiar, ktoré pôsobia energeticky. Ako také vytvára pole, ktorého dejová automatika vytvára subtílne prostredie, ktoré pozná okultizmus pod výrazom aurické vajce. Toto vajce je prostredie, v ktorom dochádza k afinite substancií, čo vyvoláva dojem vytvárajúceho sa veľmi jemného fluida, obklopujúceho živé organizmy. Toto je pravá aura, ktorej povaha je na základnej báze elektromagnetická, zatiaľčo na báze periférnej prostredím dejov, ktoré pôsobia na zmysly živých tvorov ako jemné, takmer astrálne telo.

Chakra v Narutovi a celkovo....

30. října 2007 v 14:06 | Minu
Chakra (čítame čakra): je základná vec bez ktorej neni používať aj tie najjednoduchšie techniky. Je to zmes energie prítomnej v každej bunke tela a duchovnej energie získanej vďaka cvičeniam a skúsenostiam. Hneď ako sa tieto energie zmiesia začnú prúdiť chakrovou cirkulačnou sústavou, ktorá je podobná krvnej cirkulačnej sústave. Touto sústavou sa chakra dostáva do všetkích 361 chakrovích bodou v tele. Chakrou sa dá manipulovať pomocou rôznych metód a dosiahnuť tak potrebného účinku, ktorého by sa iným spôsobom nedosiahlo napr.: chvôdza po vode. Najviac používané z tíchto metód sú ručné pečate. V závislosti na pomere v ktorom sú fyzické a duchovné energie zmiešané, ide vytvoriť vela druhou chakry. Živelná chakra je najbežnejšia a používa sa na vykonávanie základného jutsu. Základními prírodními živlami su: Oheň, vietor, zem, voda a blesk. Ninja má vždy blízky vzťah k jednému typu chakry, ale môže vytvoriť hociktorú živelnú chakru bez toho aký ma k nej vztah. Každý živel je silnejší a slapší než dalšie živly. Poradie je: Oheň, vietor, blesk, zem a voda každý živel je slabší ako predchádzajúci, ale je silnejší ako nasledujúci. Je to kruhová zavislosti, preto je voda slabšia ako zem a silnejšia ako oheň. Rôzne druhy kekkei genkai môžu využívať špecifické živly, ako je napr.: drevo a lad, tím, že zmiešajú chakru základných živlov. Normálny ninjovia to nezvládnu i keď sú schopný produkovať rôzne druhy chakry, nemôžu ju tvoriť súčastne.

Chakra (energetické centrum)

30. října 2007 v 12:55 | Minu
Chakry sú predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické "centrá", v tantristickom hinduizme, tantristicko-budhistickej vadžrajane, v joge, v tradičnej čínskej medicíne a niektorých ezoterických náukach. Ide o analógiu neurovegetatívnych plaxov; čakrami sú nádi jedného vibračného poľa prepojené s nádi susedného vibračného poľa.
Podľa starých indických a tibetských textov je čakier 72 000 až 350 000. Sedem čakier sa označuje ako hlavné energetické centrá (chakry v užšom zmysle). Tieto sa nachádzajú v určitých bodoch hornej a dolnej časti vertikálnej osi ľudského tela. Hoci existuje veľa ľudí, ktorí chakry vraj od prírody alebo po výcviku vnímajú, viaceré náuky sa nezhodujú v presnom opise, funkcii ani umiestnení hlavných chakier. Na druhej strane sa pokusmi podarilo na miestach údajnej polohy chakier zistiť rôzne fyzikálne odchýlky.
Ľudia, ktorí tvrdia, že chakry vidia, ich opisujú ako niekoľkocentrimetrové víry meniacich sa farieb, zvukov a hustoty, ktoré sa vinú smerom k mentálnemu telu, a teda sú tesne nad fyzickým telom; ich smer otáčania je u muža a ženy vždy opačný a u každej druhej chakry je opačný.
Hindský systém definuje 7 chakier, z ktorých každá sa navonok prejavuje v siedmich hlavných fyziologických žľazách tela:
  • koruna - epifýza
  • obočie - hypofýza
  • krk - štítna žľaza
  • srdce - týmus
  • solárny plexus - pankreas
  • základ - nadobličky a endokrinné žľazy
  • rozmnožovanie - pohlavné žľazy
Energetické centrá
Nachádzajú sa na úrovni nervových pletencov a ich funkciou je energeticky vyživovať okolité orgány. Každé zo siedmich chakier má aj niekoľko duchovných kvalít. Tieto kvality sú v nás nepoškvrnené, a dokonca i vtedy ak sa neprejavovali nemohli byť zničené. Keď sa Kundalini prebudí, začnú sa tieto kvality spontánne prejavovať v našom živote. Tak sa pomocou pravidelnej meditácie automaticky staneme veľmi dynamickí, tvoriví, sebaistí a tiež zároveň veľmi skromní, milujúci a plní súcitu. Je to proces, ktorý sa začne vyvíjať sám, keď Kundalini stúpa a vyživuje naše chakry.
Energia Kundalini
Kundalini je odraz Všeprenikajúcej Kozmickej energie, prapôvodnej sily - Matky v nás. Je transformujúcou, liečivou silou, ktorá je v ľudskom systéme určená na to, aby umožnila optimálnu funkciu bytosti. Je čistou a vyživujúcou, je našou duchovnou Matkou, má nás stále vo svojej pozornosti, vie o všetkom, čo robíme, hovoríme, cítime... Po svojom prebudení v nás spontánne spúšťa proces duchovného rastu. Proces sebarealizácie v sebe zahŕňa vzostup Kundalini z jej sídla v krížovej kosti (kde je stočená do tri a pol závitu) energetickými centrami (chakrami) a najvnútornejším kanálikom v chrbtici a jej vystúpením vrcholom našej hlavy (sahasrara chakrou). Keď sa toto uskutoční, nastane spojenie - zjednotenie (joga) Kundalini a Atma (vlastné Ja, duša, ktorá sídli v srdci a je odrazom otcovského aspektu tvorenia v nás, je čistou Pravdou, Vedomím a Blaženosťou). Po prechode Kundalini Sahasrara chakrou, sa môže naša osvietená pozornosť zamerať na Átma, a tak po prvý krát v živote prežívame krásu a radosť nášho Ja v tichu bezmyšlienkového vedomia. Ľudská bytosť sa tak dostáva na nový stupeň svojej existencie. Nové chápanie seba samého potom zvyšuje silu, účinnosť a radosť ľudskej bytosti.
Múladhára chakra
Prvé centrum sa nazýva Múladhára. Má štyri okvetné lístky (subtkanivá), je umiestnené pod trojuholníkovou kosťou a na fyzickej úrovni zodpovedá za žľazové tkanivo, ktoré sa stará o naše vylučovanie. Keď Kundalini stúpa, toto centrum pozastaví vylučovacie funkcie a podporuje stúpanie Kundalini. Hlavným aspektom Múladhára čakry je nevinnosť. Keďže Kundalini musí stúpať cez šesť centier, v čase prebudenia Kundalini prvé centrum Muladhara chráni čistotu jej cudnosti. Základnou kvalitou múladhára chakry je nevinnosť. Nevinnosť nemožno nikdy zničiť. Je nezničiteľná, kvôli zvrátenému sexuálnemu správaniu však môže byť prekrytá množstvom mrakov. Premýšľaním o sexe, či vzťahovaním všetkého k sexu sa stávame orientovanými na sex, ohraničenými na sexuálne problémy a naše správanie prestáva byť ľudské a mení sa na horšie ako zvieracie. Napriek všetkému umelému zriekaniu sa prírodných zákonov, nevinnosť, sila Múladháry, pretrváva, hoci spiaca či chorá a prebudením Kundalini ju možno vyliečiť a normalizovať. Nevinnosť je sila, ktorá skutočne podporuje Kundalini pri jej vzostupe a normalizovaní všetkých centier. V čase prebudenia Kundalini pozastaví toto centrum všetky svoje ďalšie funkcie. A tak sú fyzické funkcie úplne zastavené. Hľadač sa v tomto čase stáva nevinným ako dieťa.
Ak je v ktoromkoľvek vyššom centre prekážka, možno u mnohých ľudí vidieť stúpanie Kundalini voľným okom. Ak je však prekážka v druhom alebo treťom centre je možné vidieť, ako trojuholníková kosť pulzuje podobne ako srdce.
Swadhistana chakra
Druhé centrum má šesť okvetných lístkov a na fyzickej úrovni dohliada na funkciu cievneho tkaniva a zásobuje nás energiou tvorivosti, myslenia, futuristickosti. Jednou z najdôležitejších funkcií je vytvárať energiu pre naše myslenie. Sú tu uložené kvality ako čisté poznanie a tvorivosť. Keď si myslíme, že sami musíme o všetkom premýšľať a všetko plánovať, potom toto množstvo myslenia odberá enrgiu strednému kanálu a vyčerpáva pravú stranu. Zo spontánnej tvorivosti sa stáva mentálne úsilie.
Nabhi chakra
Tretie centrum má desať okvetných lístkov. Nachádza sa za pupkom a dáva nám silu udržiavať a podporovať. Na fyzickej úrovni sa stará o funkcie solárneho plexusu (nervového tkaniva žalúdku). Nabhi chakra spoločne s druhým centrom riadi pečeň. Tento orgán očisťuje telo od toxických látok. Je to centrum našej pozornosti a čistej koncentrácie (bez mentálnej činnosti). Prebudenie Kundalini umoňuje pozornosti, aby sa zamerala do vnútra.
Anahat čakra
Štvrté centrum má dvanásť okvetných lístkov a je umiestnené za hrudnou kosťou. Toto centrum tvorí až do veku dvanásť rokov globulíny, ktoré potom kolujú po celom tele, aby bolo pripravené bojovať pri každom útoku na telo alebo myseľ. Pri akomkoľvek útoku na človeka sú tieto protilátky informované vďaka hrudnej kosti, ktorá kontroluje informácie na diaľku. V našom tele pracuje ,autonómny nervový systém". Keďže ,auto" znamená ,sám", kto je tento auto, ktorý uvádza do chodu autonómny nervový systémý Lekári ho nazvali samočinným systémom, ale kto je toto samo? Toto samo, sám je Duša. Sídli v srdci každého človeka v pozícií svedka. Duša je odrazom Boha Všemohúceho, zatiaľčo Kundalini je odrazom sili Boha, Jeho želania, ktorou je Prapôvodná Matka, alebo ju môžete nazvať Adi Šakti, Duch Svätý či Aténa. Takže Kundalini je odrazom Ducha Svätého, zatiaľčo Duša je odrazom Boha Všemohúceho. Všetkoprenikajúca sila lásky ja sila Prapôvodnej Matky, ktorá tvorí a vyvíja a robí všetku živú prácu.
Vishudhi chakra
Má šesnásť okvetných lístkov, ktoré sa starajú u uši, nos, hrdlo, krk, jazyk, zuby atď. Toto centrum sa nachádza v krku a zodpovedá za komunikáciu s ostatnými, pretože očami, nosom, rečou, rukami sa dorozumievame s inými. Na fyzickej úrovni sa stará o krčné nervové tkanivo. Sú tu uložené kvality, ako sebaúcta, čistota a sladkosť našej reči, kolektivita a schopnosť byť časťou a súčasťou celku.
Adžňa chakra
Toto centrum má len dva lupienky. Je umiestnená v mieste prekríženia očných nervov (hovorí sa jej tretie oko) v mozgu (očná chiazma). Je bránou k vesmírnemu oceánu poznania. Bez jej otvorenia by nebolo možné, aby Kundalini cez ňu prašla a vstúpila do Sahasrary. Stará sa o mozgové žľazy (pituitárnu a pineálnu), ktoré v nás predstavujú dve inštitúcie ega a superega.
Sahasrara chakra
Siedmym, najdôležitejším centrom, je Sahasrára, ktorá má podľa Sahadža jogy tisíc lupienkov. V skutočnosti je tam tisíc nervov. Ak priečne prekrojíte mozog, môžete vidieť, že všetky tieto lupienkovité štruktúry mozgu vytvárajú lotos, ktorý má tisíc okvetných lístkov. Toto centrum pokrýva limbickú časť mozgu a pred realizáciou vyzerá ako zavretý lotosový puk. Nad ním sa rozprestierajú balónovité štruktúry ega a superega. Keďže mozog je po spojení týchto dvoch inštitúcií a kalcifikácii vrcholu hlavy (oblasti fontanelovej kosti) úplne zakrytý, stávame sa uzavretou osobnosťou (ako vajce). V čase nášho prebudenia, nášho druhého narodenia (vzkriesenia), sa táto vajcovitá osobnosť na vrchole hlavy poruší.
 
 

Reklama